O nás

O nás

Bodaj, z.s. usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život v důstojných podmínkách. Svou činností se snaží přispívat k jejich neustálému zkvalitňování. Bodaj znamená ukrajinsky „kéž by“. KÉŽ BYCHOM napomohli ke zlepšení situace v ukrajinských dětských domovech. KÉŽ BY dětí, které potřebují naši pomoc, bylo co nejméně.


Poslání

Posláním zapsaného spolku Bodaj je zlepšování kvality života dětí a mládeže v nouzi na Ukrajině, zejména v ústavech sociální péče. Poskytuje přímou péči a materiální pomoc prostřednictvím dobrovolníků, spolupracujeme s místní komunitou a podporujeme personál v odborném přístupu.

Cíle sdružení

Respektovat a prosazovat práva dětí a dospívajících, zdravých i s mentálním postižením, především pak právo na důstojný život v důstojných podmínkách.

Snaha o zkvalitňování podmínek života a služeb v dětských domovech.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a dospívající, zdraví i s postižením, žijící v dětských domovech. Pomoc je zaměřena na jejich psychosociální, řečový a motorický rozvoj, osvojení základních hygienických návyků a sebeobsluhu.

Činnosti organizace

Činnost sestává především z:

  • získávání finančních a materiálních prostředků za účelem rozvíjení dětí a dospívajících v ústavech sociální péče na Ukrajině
  • rozšiřování odborných znalostí personálu v ústavech sociální péče v oblasti výchovy, ošetřovatelské péče a terapeutických činností
  • sdružování a koordinace dobrovolníků při přípravě a realizaci krátkodobých pobytů v zařízeních ústavní péče.
  • individuální i skupinové práce s klienty pro potlačení psychosociálně patologických jevů s využitím prvků rehabilitace, ergoterapie a expresivních terapií.
  • pořádání benefičních a osvětových akcí (koncerty, výstavy, přednášky)